Statut Fundacji

Statut Fundacji Łódzki Szlak Kobiet

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Manduk-Cheyne, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandra Juliana Szymańskiego w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul. Zielona 25 lok. 2, w dniu 6 listopada 2017 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 IV 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., nr 96, poz. 873).

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

Rozdział II

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Fundatorka na realizację celów statutowych przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 8

Dochodami Fundacji są:
a) dotacje i subwencje od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,
b) darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,
c) odsetki i depozyty bankowe,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) wpływy z działalności odpłatnej.

§ 9

 1. Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział III

Cele i zasady działania Fundacji
Działalność statutowa

§ 12

Statutowymi celami fundacji są:
a) działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
b) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej,
c) wspieranie twórczości kobiet,
d) podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o historii kobiet oraz ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu,
e) wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
f) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
g) upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji,
h) budowanie i wspieranie tożsamości lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
i) promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w szczególności w Łodzi i województwie łódzkim,
j) wspieranie procesów rewitalizacji.

§ 13

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność płatną i nieodpłatną, w zakres których wchodzi:
a) działalność edukacyjna, w tym organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek, konkursów, grup edukacyjnych i samokształceniowych,
b) działalność kulturalna, w tym wspieranie i organizacja przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych,
c) działalność turystyczna, w tym organizowanie spacerów i wycieczek,
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji,
e) prowadzenie działalności badawczej,
f) organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych).

Działalność gospodarcza

§ 14

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział V

Władze Fundacji

§ 15

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd w razie potrzeby może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członkiń/członków.
 2. Fundatorka może być członkinią Zarządu.
 3. Pierwszy skład Zarządu, w tym prezeskę/prezesa Zarządu, powołuje Fundatorka.
 4. Prezeska/prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie, jak również pełnienie funkcji prezeski/prezesa ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Zarząd zgodnie z § 18 bądź śmierci.
 6. Wybór członkini/członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, następuje w formie uchwały Zarządu.
 7. Wybór prezeski/prezesa Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, następuje w formie uchwały Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego,
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
 4. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd decyzje podejmuje w jawnym głosowaniu, podczas posiedzeń, w formie uchwał.
 2. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu oraz zwykła większość głosów członków/członkiń Zarządu obecnych na danym posiedzeniu, chyba że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.
 3. Do dokonania zmian w statucie, odwołania członkini/członka Zarządu lub Rady oraz podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji niezbędna jest obecność przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu oraz bezwzględna większość głosów.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes/prezeska Zarządu z własnej inicjatywy bądź na zgłoszony na piśmie wniosek dwóch członkiń/dwóch członków Zarządu albo na zgłoszony na piśmie wniosek Rady. Jeśli prezes/prezeska mimo wniosku nie zwołuje posiedzenia przez 21 dni, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy.
 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Powiadomienia rozsyłane są drogą komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

§ 20

 1. Członkinie/członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Członkinie/członkowie Zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

Sposób reprezentacji

§ 21

Oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, składają dwie członkinie/dwóch członków Zarządu.

§ 22

Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie.

Rada Fundacji

§ 23

 1. Zarząd może w drodze uchwały powołać Radę.
 2. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym.

§ 24

 1. Rada składa się z od trzech do pięciu osób powołanych przez Zarząd.
 2. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącą/przewodniczącego Rady, która/który reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Rady i przewodniczy im.
 3. Rada jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 25

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania zgodnie z § 18 bądź śmierci członkini/członka Rady.
 3. W razie powołania członkini/członka Rady do Zarządu lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 4. W przypadku, gdy liczba członkiń/członków Rady spadnie do mniej niż trzech, Zarząd bezzwłocznie powołuje nowe osoby do Rady.
 5. Członkinie/członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkiniami/członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Żadna z osób wchodzących w skład Rady nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkinie/członkowie Rady swoją funkcję pełnią nieodpłatnie.

§ 26

Do kompetencji Rady należy:
a) opiniowanie, na wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
d) opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego.

§ 27

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodnicząca/przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na zgłoszony na piśmie wniosek dwóch członkiń/dwóch członków Rady albo na zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu. Jeśli przewodnicząca/przewodniczący mimo wniosku nie zwołuje posiedzenia Rady przez 21 dni, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy.
 3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Powiadomienia rozsyłane są drogą komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
 4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka/przedstawiciel Zarządu.
 5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącej/przewodniczącego.

§ 28

Zapisy dotyczące Rady przewidziane w niniejszym statusie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada zostanie powołana do życia poprzez ustalenie jej składu.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 29

 1. Zmiany Statutu może dokonać Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu.
 2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć także celów działania Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Fundacja może tworzyć inne fundacje oraz przystępować do podmiotów, których działalność może służyć realizacji celów Fundacji.

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu.
 3. likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.
 4. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Polsce bądź poza jej granicami. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.